Skip links

Enjoy a unique experience in Istanbul while receiving reliable treatment

  NUANNCE HEALTH MUAYENEHANESİ
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

   

  İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, NUANNCE HEALTH MUAYENEHANESİ’ne (“NUANNCE HEALTH”) başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması Nuannce Health’nun öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak, gerekli tüm güvenlik tedbirleri Nuannce Health tarafından alınmaktadır.

  VERİ SORUMLUSU

  Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve GDPR kapsamında “Abdi İpekçi Cad. Azer İş Hanı No.40 K.6 D.16-17 Nişantaşı/Şişli/İstanbul” adresinde faaliyet göstermekte olan Nuannce Health tarafından işlenecektir. Beyoğlu V.D., 30652934170 Vergi No’suna kayıtlı NUANNCE HEALTH, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu”, GDPR kapsamında ise “Kontrolör” olarak kabul edilmektedir.

  Nuannce Health, GDPR kapsamında, “Veri Koruma Görevlisi” olarak Kişisel Veri Koruma Uzmanlığı olan bir Hukuk Bürosu ile anlaşmış olup, NUANNCE HEALTH MUAYENEHANESİNDE KVKK ve GDPR kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, Uzman Hukuk Bürosu’nun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

  İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak Nuannce Health tarafından işlenecektir.

  1-KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

  2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

  3-SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, tıbbi geçmişiniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, anestezi bilgileriniz, reçete bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz, cilt analiz verileriniz ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve operasyonlar için gerekli diğer sağlık verileriniz.

  4-FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/ veya videolarda yer alan görüntü ve ses verileriniz ile Muayenehanede 7/24 kapalı kayıt altında bulunan kameralardan elde edilen video görüntü verileriniz ile ses kaydı verileriniz.

  5-MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

  6-TRANSFER VE KONAKLAMA BİLGİLERİNİZ: Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

  Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis, tıbbi uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, muayenehane güvenliğini sağlayabilmek, operasyonunuzun/tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde bir diğer ilgili uzman hekimden konsültasyon alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, uygulanan tıbbi işlemler/operasyonlar hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan bilgilendirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı çerçevesinde uygulanan tıbbi uygulamalara/operasyonlara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’ a uygun olarak, Nuannce Health tarafından işlenmektedir.

  Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Nuannce Health tarafından KVKK ve GDPR kapsamında işlenecektir:

  Kimlik Verileriniz; muayene, tıbbî teşhis, tıbbi uygulama, tedavi/operasyon ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
  İletişim Bilgileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tıbbi uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza vermeniz şartıyla, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yeniliklerin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve duyurulması amacıyla işlenebilecektir.
  Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi ve operasyonlarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi ve operasyon sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, oluşabilecek komplikasyon sürecini yönetebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.
  Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; Nuannce Health tarafından tedavi ve/veya operasyon sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, muayenehane güvenliğini temin edebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza vermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem/işlemler hakkında 3. Kişileri bilgilendirmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı gereğince tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yönetebilmek amacıyla işlenebilecektir.
  Mali Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.
  Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
  Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, tıbbi tedavinizin/operasyonunuzun gerçekleştirilebilmesi ve sunulan tıbbi hizmete ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde ve/veya operasyonunuzda hekim olarak hizmet verecek olan Nuannce Health’na yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek, operasyonunuz, tedaviniz ve iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

  Kişisel Verileriniz, Nuannce Health’ nun sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

  Muayene, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon amacıyla Nuannce Health’nun muayenehanesine gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, kimliğiniz/pasaportunuz ile sağlık verileriniz, kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,
  Nuannce Health’nun uygulayacağı tedaviye ve/veya operasyona ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
  Nuannce Health’na ait sunucusu yurt içinde bulunan kurumsal web sitesi www.nuanncehealth.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
  Nuannce Health’na ait sunucusu yurt içinde bulunan kurumsal e-posta adresine (info@nuanncehealth.com) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
  Nuannce Health’nun tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
  Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; NUANNCE HEALTH tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak NUANNCE HEALTH’na gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
  Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan NUANNCE HEALTH’na ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
  Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden NUANNCE HEALTH’nun yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,
  NUANNCE HEALTH’nun muayenehanesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,
  Meşru menfaat kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla,
  toplanacak ve muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetleri boyunca, Nuannce Health’ nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla, KVKK ve GDPR tarafından ön görülen tüm idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle işlenecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,

  YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel Verileriniz, Nuannce Health’nun yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile mevzuat tarafından gerekli kılınmış tüm teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ve GDPR’ın ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız da alınarak işlenebilecektir.

  AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASI GEREKTİĞİ DURUMLAR

  GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

  Nuannce Health tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

  Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın Nuannce Health’na ait sosyal medya kullanıcı hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, google vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

   

  Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde NUANNCE HEALTH tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ SAYILACAKTIR;
  Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, NUANNCE HEALTH’na yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ve bu yolla uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden NUANNCE HEALTH ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin NUANNCE HEALTH’na ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini kabul etmiş, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesine rıza göstermiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş sayılırsınız.
  Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; NUANNCE HEALTH’nun iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
  NUANNCE HEALTH’nun, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, youtube, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından NUANNCE HEALTH’na aktarılacak ve NUANNCE HEALTH tarafından, okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; NUANNCE HEALTH’na ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden NUANNCE HEALTH’nun tarafınıza ulaşmasına, sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
  Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan NUANNCE HEALTH’na ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; NUANNCE HEALTH’nun, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.

  AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

  GDPR madde 9/2/h ve KVKK madde 6/3 uyarınca;

  Muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Nuannce Health tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.
  GDPR madde 6/1/b ve KVKK madde 5/2/c uyarınca;

  Tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, kontrol randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, Nuannce Health tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.
  GDPR madde 6/1/f ve KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

  Muayenehane güvenliğinin sağlanması, hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Nuannce Health tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.
  GDPR madde 6/1/c, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca yasal ve hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

  Hasta dosyası oluşturulması.
  İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.
  Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.
  Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
  Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  Veri güvenliğinizin sağlanması.
  Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN

  AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

  6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, Nuannce Health tarafından muayene, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, gerektiğinde uzman bir hekimden/hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Uluslararası Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı gereğince tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, Nuannce Health tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;

  Sigortalı Çalışanlarına,
  Bağlı Şirket Ortaklığı’na,
  Özel Hastanelere,
  Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
  Tedarikçilerine,
  Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
  Hukuk Danışmanı
  Tercümanlar
  Yurtdışı Tanıtım Pazarlama Danışmanı
  Destek Yönetim Sistemi (DYS) Yetkilisi
  Veri Koruma Görevlisi
  IT Danışmanı
  WEB Danışmanı
  Turizm Acentaları
  “Klinik Yönetimi Yazılım Programı” Hizmet Sağlayıcısı
  Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
  Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
  Yargı Makamlarına aktarılacaktır.
  KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

  Kişisel Verileriniz, Nuannce Health tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

  Kişisel Verileriniz Saklama Süreleri
  Kimlik Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
  İletişim Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
  Sağlık Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
  Fotoğraf ve Video Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl
  Mali Bilgileriniz Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 5 Yıl

  MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

  KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

  GDPR kapsamında, Avrupa Birliği ülke vatandaşları ile Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden hastalar/danışanlar, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayları en az 16 yaşında ya da ülkelerinde şart koşulan yaş sınırında olmak kaydıyla bizzat verebilirler. Bu yaş altındaki hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

  RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

  Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin Nuannce Health’na rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

  GDPR UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Veri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

  Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini Nuannce Health’na başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.
  Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Veri Sahibi, Nuannce Health uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.
  Silme Hakkı (GDPR madde 17): Veri Sahibi, Nuannce Health uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde Nuannce Health tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.
  İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):
  Veri Sahiplerinin, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, Nuannce Health tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahipleri verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
  Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  Veri Sahibi, Nuannce Health’nun işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyacı kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, Nuannce Health’nun veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’nin meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, Nuannce Health uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanılabilecektir.

  İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):

  Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. Nuannce Health, Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez.
  Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
  Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin, işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

  KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; GDPR’da yer alan veri sahibi haklarına ilişkin maddeler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, NUANNCE HEALTH’nun, kurumsal web sitelerinde de yer alan “Abdi İpekçi Cad. Azer İş Hanı No.40 K.6 D.16-17 Nişantaşı/Şişli/İstanbul” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@nuanncehealth.com” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurların bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

  Nuannce Health, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  RIZA ve ONAY

  İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, NUANNCE HEALTH’nun gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında NUANNCE HEALTH tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

  Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

  NUANNCE HEALTH, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.

  Saygılarımızla.

  KVK AYDINLATMA METNİNİ (link olarak eklenecek) OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM

  This website uses cookies to improve your web experience.
  Phone
  WhatsApp
  WhatsApp
  Phone